Cho hàm số bậc bốn (y = f(x)) có đồ thị là đường cong trong hình. Biết hàm số (y = f(x)) đạt cực trị tại ba điểm ({x_1};,{x_2};,{x_3}) thỏa mãn ({x_1} + 3 = {x_2} = ,{x_3} – 1). Gọi ({S_1})là diện tích của hình phẳng được tô đậm và ({S_2}) là diện tích của hình phẳng được gạch chéo trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ