Cho hàm số bậc ba (y=fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình dưới. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại hai điểm ({{x}_{1}},,,{{x}_{2}}) thỏa mãn ({{x}_{2}}={{x}_{1}}+2) ; (fleft( {{x}_{1}} right)+fleft( {{x}_{2}} right)=0) và (intlimits_{{{x}_{1}}}^{{{x}_{1}}+1}{fleft( x right)text{d}x}=frac{5}{4}). Tính (L=underset{xto ,{{x}_{1}}}{mathop{lim }},frac{,fleft( x right)-2,}{{{left( x-{{x}_{1}} right)}^{2}}}).

Cho hàm số bậc ba (y=fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình dưới. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại hai điểm ({{x}_{1}},,,{{x}_{2}}) thỏa mãn ({{x}_{2}}={{x}_{1}}+2) ; (fleft( {{x}_{1}} right)+fleft( {{x}_{2}} right)=0) và (intlimits_{{{x}_{1}}}^{{{x}_{1}}+1}{fleft( x right)text{d}x}=frac{5}{4}). Tính (L=underset{xto ,{{x}_{1}}}{mathop{lim }},frac{,fleft( x right)-2,}{{{left( x-{{x}_{1}} right)}^{2}}}). – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ