Cho hai số thực (x,y) thay đổi thỏa mãn điều kiện ({{x}^{2}}+{{y}^{2}}=2.) Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (P=2left( {{x}^{3}}+{{y}^{3}} right)-3xy). Giá trị của (M+m) bằng

Chuyển đến thanh công cụ