Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – 2 – i} right| = 2sqrt 2 )và (left| {{z_2} – 5 + i} right| = left| {overline {{z_2}}  – 7 + i} right|). Tìm giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} – i{z_2}} right|). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ