Cho hai hàm số (fleft( x right)) và (gleft( x right)) có đạo hàm trên đoạn (left[ 1;,4 right]) và thỏa mãn hệ thức . Tính (I=intlimits_{1}^{4}{left[ fleft( x right)+gleft( x right) right]text{d}x}).

Chuyển đến thanh công cụ