Cho hai hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx – 1) và (gleft( x right) = d{x^2} + ex + frac{1}{2})(left( {a,b,c,d,e in mathbb{R}} right)). Biết rằng đồ thị của hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt ( – 3; – 1;2) (tham khảo hình vẽ). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ