Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% thân cao, hoa đỏ.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Cả 4 phát biểu đúng.

Vì P có kiểu hình trội 2 tính trạng lai với cá thế lặn về 2 tính trạng nên F1 có kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{ab}}).

Vì F1 dị hợp 2 cặp gen và tần số hoán vị ở đực và cái với tần số như nhau cho nên ta gọi x2 là tỉ lệ kiểu gen  (frac{{underline {ab} }}{{ab}}) ở F2. Ta có F2 có 32% số cá thể dị hợp 1 cặp gen.

(to 44sqrt {{x^2}} – 8{x^2} = 0,32 Rightarrow x – 2{x^2} – 0,08 = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}
x = 0,4\
x = 0,1
end{array} right.)
 

Vì F1 có kiểu gen dị hợp tử đều cho nên chỉ có x = 0,4 là thỏa mãn.

→ Tần số hoán vị là (1 – 2 times 0,4 = 0,2 = 20% to ) I đúng.

Vì giao tử (underline {ab} = 0,4) nên kiểu gen (frac{{underline {ab} }}{{ab}}) có tỉ lệ là 0,16

→ Kiểu hình (A – B – ) có tỉ lệ ( = 66% to ) II đúng.

Vì F1 có kiểu gen (frac{{underline {AB} }}{{ab}}) và có hoán vị gen 40% cho nên khi lai phân tích thì sẽ thu được (aaB – )có tỉ lệ (= 10% {rm{ }} to ) III đúng.

Lấy ngẫu nhiên 1 cây (A – bb) ở F2, xác suất thuần chủng là (frac{{0,5 – sqrt {0,16} }}{{0,5 + sqrt {0,16} }} = frac{1}{9} to ) IV đúngLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ