Cho các số thực a,b,c thỏa mãn ({{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-2a-4b=4). Tính P=a+2b+3c khi biểu thức (left| 2a+b-2c+7 right|) đạt giá trị lớn nhất.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Ta có: ({{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-2a-4b=4Leftrightarrow {{left( a-1 right)}^{2}}+{{left( b-2 right)}^{2}}+{{c}^{2}}=9)

Áp dụng bất đẳng thức giá trị tuyệt đối và bất đẳng thức BCS, ta có kết quả sau:

(begin{align}
& left| 2a+b-2c+7 right|=left| 2left( a-1 right)+left( b-2 right)-2c+11 right|le left| 2left( a-1 right)+left( b-2 right)-2c right|+11 \
& overset{BCS}{mathop le },sqrt{left[ {{left( a-1 right)}^{2}}+{{left( b-2 right)}^{2}}+{{c}^{2}} right]left[ {{2}^{2}}+{{1}^{2}}+{{left( -2 right)}^{2}} right]}+11=20. \
end{align}
)

Đẳng thức xảy ra khi:

(left{ begin{array}{l}
2left( {a – 1} right) + left( {b – 2} right) – 2c > 0\
frac{{a – 1}}{2} = frac{{b – 2}}{1} = frac{c}{{ – 2}}\
{left( {a – 1} right)^2} + {left( {b – 2} right)^2} + {c^2} = 9
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
a = 3\
b = 3\
c = – 2
end{array} right.)

Khi đó: (P=a+2b+3c=3+2.3+3.left( -2 right)=3.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ