Cho các số phức (z),({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 4 – 5i} right| = left| {{z_2} – 1} right|) và (left| {overline z  + 4i} right| = left| {z – 8 + 4i} right|). Tính (M = left| {{z_1} – {z_2}} right|) khi (P = left| {z – {z_1}} right| + left| {z – {z_2}} right|) đạt giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán

Cho các số phức (z),({z_1}), ({z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} – 4 – 5i} right| = left| {{z_2} – 1} right|) và (left| {overline z  + 4i} right| = left| {z – 8 + 4i} right|). Tính (M = left| {{z_1} – {z_2}} right|) khi (P = left| {z – {z_1}} right| + left| {z – {z_2}} right|) đạt giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ