Cho các số phức (w), (z)thỏa mãn (left| {w + i} right| = frac{{3sqrt 5 }}{5})và (5w = left( {2 + i} right)left( {z – 4} right)). Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – 2i} right| + left| {z – 5 – 2i} right|)bằng – Sách Toán

Cho các số phức (w), (z)thỏa mãn (left| {w + i} right| = frac{{3sqrt 5 }}{5})và (5w = left( {2 + i} right)left( {z – 4} right)). Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = left| {z – 1 – 2i} right| + left| {z – 5 – 2i} right|)bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ