Cho ({C_3}{H_4}{O_2} + {rm{ }}NaOH{rm{ }} to X{rm{ }} + Y{rm{ }};;;;;;X + {rm{ }}{H_2}S{O_4}loa ng{rm{ }} to Z + {rm{ }}T)Câu hỏi: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: ({C_3}{H_4}{O_2} + {rm{ }}NaOH{rm{ }} to X{rm{ }} + Y{rm{ }};;;;;;X + {rm{ }}{H_2}S{O_4}loa ng{rm{ }} to Z + {rm{ }}T)  Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là: A. HCHO, CH3CHO.   B. CH3CHO, HCOOH. C. HCOONa, CH3CHO.  […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ