Biểu thức liên hệ a, b, c, d thõa mãn điều kiện trong X chứa a mol Na+; b mol Mg2+; c mol Cl- và d mol SO42-.


 • Câu hỏi:

  Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d thõa mãn điều kiện trong X chứa a mol Na+; b mol Mg2+; c mol Cl và d mol SO42-.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

  nNa+ + 2nMg2+ = nCl + 2 nSO42-

  ⇒ a + 2b = c + 2d

  ⇒ Đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ