Bài Ôn tập phép nhân và phép chia


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Ôn tập phép nhân và phép chia
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Câu 1 ( trang 106 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) 4 + 4 + 4 = 12                                              b) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

      4 x 3 = 12                                                             3 x 5 = 15

12 : 3 = 4        12 : 4 = 3                                   15 : 3 = 5               15 : 5 = 3

Câu 3 ( trang 106 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính

Hướng dẫn:

a) 2 x 4 = 8                      5 x 9 = 45                    b) 15 : 5 = 3                    12 : 2 = 6

    5 x 7 = 35                    2 x 10 = 20                       18 : 2 = 9                    20 : 5 = 4

    5 x 6 = 30                     2 x 7 = 14                        35 : 5 = 7                    14 : 2 = 7

    2 x 9 = 18                     5 x 8 = 40                         45 : 5 = 9                   20 : 2 = 10

Câu 4 ( trang 107 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) 4 tổ trồng được số cây là:

5 x 4 = 20 ( cây)

b) Chuồng thỏ có số con thỏ là:

14 : 2 = 7 ( con)

Đáp số: a) 20 cây

             b) 7 con thỏ

Câu 5 ( trang 107 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

10 : 5 = 2                          10 x 2 = 20

10 – 2 = 8                          10 + 5 = 15

Câu 6 ( trang 107 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ