Bài Ôn tập phép cộng và phép trừ


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Ôn tập phép cộng và phép trừ
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Câu 1 ( trang 102 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính

Hướng dẫn:

a) Tổng số bút chì ở Hình A và hình B

64 + 55 = 119 

b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B

64 – 55 = 9

Câu 2 ( trang 103 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) 80 + 20 = 100                         b) 500 + 200 = 700

    70 + 50 = 120                              800 – 40

   160 – 90 = 70                               320 + 300 = 620

    220 – 50 = 170                             670 – 500 = 170

Câu 3 ( trang 103 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 4 ( trang 103 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 5 ( trang 104 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

300 + 400 = 700                            700 – 300 = 400

70 + 60 = 130                                130 – 70 = 60

Câu 6 ( trang 104 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

 

Câu 7 ( trang 104 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

 

Câu 8 ( trang 105 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Nam hái được ít hơn Hà số quả dâu là:

167 – 125 = 42 ( quả)

Đáp số: 42 quả dâu

Câu 9 ( trang 105 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

 

Hướng dẫn:

Cả hai thửa ruộng có số cuộn rơm là:

216 + 328 = 544 ( cuộn)

Đáp số: 544 cuộn rơm

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ