Bài Nặng hơn, nhẹ hơn


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Nặng hơn, nhẹ hơn
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Câu 1 ( trang 85 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) Bạn nam nhẹ hơn bạn nữ

b) Bạn nam nặng hơn bạn nữ

c) Hai bạn nặng bằng nhau

Câu 2 ( trang 85 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) nhẹ hơn
b) bằng nhau
c) năng hơn
d) nặng hơn

Câu 3 ( trang 85 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn: Hộp nặng nhất là

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ