Bài Ki-lô-gam – Học Môn Toán


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Ki-lô-gam
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Câu 1 ( trang 88 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

 Câu 2 ( trang 88 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính

Hướng dẫn:

a) 5 kg + 5 kg + 5 kg = 15 kg

b) 21 kg – 5 kg + 10 kg = 26 kg

Câu 3 ( trang 88 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ