Bài Em làm được những gì trang 96


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Em làm được những gì trang 96
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Hướng dẫn:

a) Đội A: 127 bạn

    Đội B: 265 bạn

    Đội C: 174 bạn

    Đội D: 261 bạn

b) Đội A: 127 = 100 + 20 + 7

    Đội B: 265 = 200 + 60 + 5

    Đội C: 174 = 100 + 70 + 4

    Đội D: 261 = 200 + 60 + 1

c) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 265; 261; 174; 127

d) Đội nhiều học sinh nhất hơn đôi ít học sinh nhất: 265 – 127 = 138 học sịnh

 Câu 2 ( trang 96 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đặt tính rồi tính

Hướng dẫn:

 

Câu 3 ( trang 97 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

 

Câu 4 ( trang 97 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn: Quả còn có thể chui qua vòng tròn

Câu 5 ( trang 97 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

 

Hướng dẫn:

Đội múa sập có số bạn gái là:

22 – 6 = 16 ( bạn)

Đáp số: 16 bạn gái

Câu 6 ( trang 98 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

 

Hướng dẫn:

Có tất cả số bạn diễn viên và khán giả là:

128 + 465 = 593 ( bạn)

Đáp số: 593 bạn

Câu 7 ( trang 98 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) Thứ tự từ cao đến thấp: 170; 110; 102; 66

b) Ngọn hải đăng cao nhất là Vũng Tàu, ngọn hải đăng thấp nhất là Mũi Kê Gà

c) Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là: 170 – 66 = 104 mét

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ