Bài 4: Tia – Toán lớp 6 (Tập 2) – Cánh Diều – Sách Toán


Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Cánh diều – Bài 4: Tia
============
Bài 4: Tia
Chương CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG
=============

b) Hai tia OB và Bn trùng nhau vì chung gốc O và điểm B nằm trên tia On

 Đáp án chi tiết:

Tia gốc O là: Ox, Oy, OA, OB

 

Câu 2 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu sai?

a) Điểm A thuộc tia BC

b) Điểm D thuộc tia BC

Đáp án chi tiết:

a) Điểm A thuộc tia BC: SAI

 

b) Điểm D thuộc tia BC: ĐÚNG

Câu 3 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 63. trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Hai tia BC và BD trùng nhau

b) Hai tia DA và CA trùng nhau

c) Hai tia BA và BD đối nhau

d) Hai tia BA và CD đối nhau

Đáp án chi tiết:

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI

c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG

 

d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI

Câu 4 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 64

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B 

Đáp án chi tiết:

a) Viết ba tia gốc A: tia AB, tia Ay, tia Ax

   Và ba tia gốc B: tia BA, tia By, tia Bx

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A: tia AB, tia Ax

    Và hai tia trùng nhau gốc B: tia BA, tia Bx

c) Viết hai tia đối nhau gốc A: tia Ax và tia AB

 

    Và hai tia đối nhau gốc B: tia By và tia BA

Câu 5 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [?] và [?]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia [?] và [?] đối nhau

– Hai tia MK và [?] trùng nhau

– Hai tia NK và NM [?]

Đáp án chi tiết:

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [Ix] và [Iy]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia [KM] và [KN] đối nhau

– Hai tia MK và [MN] trùng nhau

– Hai tia NK và NM [trùng nhau]

Câu 6 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều 

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau

Đáp án chi tiết:

a) Sai

b) Sai

 

c) Đúng

Câu 7 trang 92 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A)

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

 Đáp án chi tiết:

a) Điểm A nằm giữa M và N

 

b) Điểm A và N nằm cùng phía với M

 

======

CHƯƠNG: CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG
THƯ MỤC SÁCH: SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Cánh diềuLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ