Bài 3: Đoạn thẳng – Toán lớp 6 (Tập 2) – Cánh Diều – Sách Toán


Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Cánh diều – Bài 3: Đoạn thẳng
============
Bài 3: Đoạn thẳng
Chương CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG
=============

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 trang 84 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Điểm I, P, Q, K thuộc đoạn thẳng IK

Điểm T, R không thuộc đoạn thẳng IK

Câu 2 trang 86 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

AB

Câu 3 trang 86 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Gấp đôi sợi dây, nếp gấp của sợ dây đồng thời là trung điểm của thanh gỗ

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 87 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN

Đáp án chi tiết:

P $in$ MN

Q $notin$ MN

Câu 2 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ

Đáp án chi tiết:

Câu 3 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [?] nằm giữa hai điểm [?], [?] và hai đoạn thẳng [?], [?] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [?] là trung điểm của đoạn thẳng [?].

Đáp án chi tiết:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [C] nằm giữa hai điểm [P], [Q] và hai đoạn thẳng [CP], [CQ] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [G] là trung điểm của đoạn thẳng [IK].

Câu 4 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 50

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

Đáp án chi tiết:

Câu 5 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Trong hình 51, biết AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài đoạn thẳng AD

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD

Câu 6 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn

 Đáp án chi tiết:

 Gáy trang sách là trung điểm của hai điểm đầu trang sách

Vạch ở số 10 là trung điểm của thước 20 cm

======

CHƯƠNG: CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG
THƯ MỤC SÁCH: SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Cánh diềuLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ