Alen B bị các đột biến điểm tại cùng 1 triplet tạo thành các alen B1, B2 và B3.Câu hỏi: Alen B bị các đột biến điểm tại cùng 1 triplet tạo thành các alen B1, B2 và B3. Các chuỗi pôlipeptit do các alen này quy định lần lượt là: B, B1, B2 và Bộ chỉ khác nhau 1 axit amin đó là Gly ở chuối B bị thay bằng Ala ở […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ