According to paragraph 2, environmentally conscious design incorporates___________.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Dịch đề: Theo đoạn 2, thiết kế mang ý thức bảo vệ môi trường kết hợp____________     

A. Vật liệu tái chế hữu cơ an toàn

B. Gỗ, đá hoặc bê tông mới

C. Mảnh vỡ từ một tòa nhà bị phá hủy

D. Vật liệu từ bãi rác

Trích bài: Today, architects can plan and design a building that uses recycled materials, such as wood, concrete, stone, or metal. These materials are salvaged from the demolition of an older building and can be appropriately incorporated into a new construction. Architects and construction supervisors may also choose to recycle more organic parts of demolished buildings, such as wooden doors, windows and other glass, ceramics, paper, and textiles.

Tạm dịch: Ngày nay, các kiến trúc sư có thể lập kế hoạch và thiết kế một tòa nhà sử dụng vật liệu tái chế, chẳng hạn như gỗ, bê tông, đá hoặc kim loại. Những vật liệu này được tận dụng từ việc phá hủy một tòa nhà cũ và có thể được kết hợp một cách thích hợp một công trình mới. Kiến trúc sư và giám sát thi công cũng có thể chọn tái chế hữu cơ nhiều phần của tòa nhà bị phá hủy, như cửa gỗ, cửa sổ và các loại kính khác, gốm sứ, giấy và vải vóc.

→ Kết hợp tất cả các ý lại thì đó là những vật liệu tái chế hữu cơ an toàn → chọn đáp án A. Các phương án B, C chỉ là một ý nhỏ; phương án D không được nhắc đến.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ