9: Cho khối nón (left( N right))có chiều cao bằng (sqrt 3 ) lần bán kính đáy. Dùng một mặt phẳng vuông góc với trục của (left( N right)) để chia (left( N right))thành hai phần có thể tích bằng nhau. Hỏi tỉ lệ diện tích toàn phần của phần chứa đỉnh nón so với diện tích toàn phần của phần không chứa đỉnh nón bằng bao nhiêu? – Sách Toán

9: Cho khối nón (left( N right))có chiều cao bằng (sqrt 3 ) lần bán kính đáy. Dùng một mặt phẳng vuông góc với trục của (left( N right)) để chia (left( N right))thành hai phần có thể tích bằng nhau. Hỏi tỉ lệ diện tích toàn phần của phần chứa đỉnh nón so với diện tích toàn phần của phần không chứa đỉnh nón bằng bao nhiêu? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ