7. Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi (S)là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số (m in {rm{[}} – 2021;2012]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) – 2m + 1} right)) có đúng 4 điểm cực trị. Số phần tử của tập (S) là: – Sách Toán

7. Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi (S)là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số (m in {rm{[}} – 2021;2012]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) – 2m + 1} right)) có đúng 4 điểm cực trị. Số phần tử của tập (S) là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ