5: Một nút chai thủy tinh là một khối tròn xoay (left( H right)), một mặt phẳng chứa trục của (left( H right)) cắt (left( H right)) theo một thiết diện như trong hình vẽ bên. Tính thể tích của (left( H right)) (đơn vị (c{m^3})). – Sách Toán

5: Một nút chai thủy tinh là một khối tròn xoay (left( H right)), một mặt phẳng chứa trục của (left( H right)) cắt (left( H right)) theo một thiết diện như trong hình vẽ bên. Tính thể tích của (left( H right)) (đơn vị (c{m^3})). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ