5.   Cho hàm số (y = fleft( x right).) Biết bảng dấu của hàm đạo hàm (y = f’left( x right)) như sau: – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

5.   Cho hàm số (y = fleft( x right).) Biết bảng dấu của hàm đạo hàm (y = f’left( x right)) như sau:

Số điểm cực trị của hàm số (gleft( {,x} right) = fleft( {{x^2} – 2left| x right|} right)) là

A. (7.) B. (5.) C. (3.) D. (9.) 

Lời giải

Chọn B

(gleft( {,x} right) = fleft( {{x^2} – 2left| x right|} right)) 

Xét hàm số (hleft( x right) = fleft( {{x^2} – 2x} right)) ( Rightarrow gleft( x right) = hleft( {left| x right|} right)) 

Ta có (h’left( x right) = {left( {fleft( {{x^2} – 2x} right)} right)^prime } = left( {2x – 2} right).f’left( {{x^2} – 2x} right)) 

(h’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x – 2 = 0\f’left( {{x^2} – 2x} right) = 0end{array} right.) ( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\{x^2} – 2x =  – 3\{x^2} – 2x = 3end{array} right.)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1\x =  – 1\x = 3end{array} right.) 

Ta có bảng biến thiên của hàm số (hleft( x right) = fleft( {{x^2} – 2x} right)):

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số (hleft( x right)) có 2 điểm cực trị dương nên hàm số (gleft( {,x} right) = hleft( {left| x right|} right)) có 5 điểm cực trị.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ