33. Cho hình chóp (S.ABC)có (widehat {SAB} = widehat {ABC} = widehat {BCS} = {90^0},AB = a,BC = asqrt 3 ) và góc giữa đường thẳng (SB) và mặt phẳng (left( {ABC} right)) bằng ({45^0}). Gọi (M) là trung điểm (BC). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (AM) và (SC). – Sách Toán

33. Cho hình chóp (S.ABC)có (widehat {SAB} = widehat {ABC} = widehat {BCS} = {90^0},AB = a,BC = asqrt 3 ) và góc giữa đường thẳng (SB) và mặt phẳng (left( {ABC} right)) bằng ({45^0}). Gọi (M) là trung điểm (BC). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (AM) và (SC). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ