29. Cho hình lăng trụ (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình thoi cạnh (a), (widehat {BAD} = 120^circ ). Hình chiếu của (B’) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là trung điểm (H) của đoạn thẳng (CD) và (Delta ABB’) là tam giác vuông cân. Gọi (alpha ) là góc giữa hai đường thẳng (BH) và (AC’). Khi đó, (cos alpha ) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ