26. Cho hình chóp (S.ABCD), (ABCD) là hình bình hành. (G) là trọng tâm của tam giác (ABC) và (I) là trung điểm của (SG). Mặt phẳng (left( {ICD} right)) chia khối chóp (S.ABCD) thành hai khối. Gọi ({V_1}) là thể tích khối chứa điểm (S), ({V_2}) là thể tích khối còn lại. Tính (frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}). – Sách Toán

26. Cho hình chóp (S.ABCD), (ABCD) là hình bình hành. (G) là trọng tâm của tam giác (ABC) và (I) là trung điểm của (SG). Mặt phẳng (left( {ICD} right)) chia khối chóp (S.ABCD) thành hai khối. Gọi ({V_1}) là thể tích khối chứa điểm (S), ({V_2}) là thể tích khối còn lại. Tính (frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ