22. Cho hàm số (fleft( x right)) có (fleft( 0 right) = 0.) Biết (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số (g(x) = left| {fleft( {{x^3}} right) – x} right|) là – Sách Toán

22. Cho hàm số (fleft( x right)) có (fleft( 0 right) = 0.) Biết (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số (g(x) = left| {fleft( {{x^3}} right) – x} right|) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ