1Cho (x,;,y) là các số nguyên thỏa mãn (left( {x – 1 – sqrt {13 – x} } right)left( {{2^x} – y} right) > 0). Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) tồn tại và có không quá (5) giá trị nguyên (x). – Sách Toán

1Cho (x,;,y) là các số nguyên thỏa mãn (left( {x – 1 – sqrt {13 – x} } right)left( {{2^x} – y} right) > 0). Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) tồn tại và có không quá (5) giá trị nguyên (x). – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ