18. Cho hàm số (y = fleft( x right)) là hàm số bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0.) Hàm số (y = f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau: – Sách Toán


DẠNG TOÁN CỰC TRỊ HÀM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

18. Cho hàm số (y = fleft( x right)) là hàm số bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0.) Hàm số (y = f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau:

  Hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {{x^2}} right) – {x^2}} right|) có bao nhiêu điểm cực trị?

B. (1.)

B. (3.) 

C. (5.)

D. (7.)

Lời giải

Đặt (hleft( x right) = fleft( {{x^2}} right) – {x^2}.) 

Suy ra (h’left( x right) = 2x.f’left( {{x^2}} right) – 2x = 2xleft( {f’left( {{x^2}} right) – 1} right).) 

Cho (h’left( x right) = 0 Leftrightarrow 2x.left( {f’left( {{x^2}} right) – 1} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\f’left( {{x^2}} right) = 1end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\{x^2} = a,,left( {a > 0} right)end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x =  pm sqrt a ,,left( {a > 0} right)end{array} right..) 

Bảng biến thiên:

 Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra (gleft( x right) = left| {hleft( x right)} right|) có 5 điểm cực trị.   

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ