18. Cho hàm số (y = fleft( x right)) là hàm đa thức bậc năm thỏa mãn (fleft( 0 right) > 0;fleft( 2 right)


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:


18. Cho hàm số (y = fleft( x right)) là hàm đa thức bậc năm thỏa mãn (fleft( 0 right) > 0;fleft( 2 right)

Hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {{x^2}} right) + {x^4} – 2{x^2}} right|) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. (8).

B. (5).

C. (6).

D. (7)

Lời giải

Xét hàm số (hleft( x right) = fleft( {{x^2}} right) + {x^4} – 2{x^2} Rightarrow h’left( x right) = 2xf’left( {{x^2}} right) + 4{x^3} – 4x)

(h’left( x right) = 0 Leftrightarrow 2xleft( {f’left( {{x^2}} right) + 2{x^2} – 2} right) = 0 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\{f’left( {{x^2}} right) =  – 2{x^2} + 2}end{array}} right.)

Xét đồ thị hàm số (y = f’left( t right)) và (y =  – 2t + 2) 

Từ dồ thị hàm số ta được (f’left( t right) =  – 2t + 2 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{t = 1}\{t = 2}end{array}} right.) 

Khi đó ta có 

(left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\{f’left( {{x^2}} right) =  – 2{x^2} + 2}end{array}} right. Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\{{x^2} = 1}\{{x^2} = 2}end{array} Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\{x =  pm 1}\{x =  pm sqrt 2 }end{array}} right.} right.)

Ta có bảng biến thiên

Do (fleft( 0 right) > 0;fleft( 2 right) < 0) nên hàm số (gleft( x right) = left| {hleft( x right)} right| = left| {fleft( {{x^2}} right) + {x^4} – 2{x^2}} right|) có 7 điểm cực trị

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ