17. Cho hình lập phương (ABCD.A’B’C’D’). Gọi (M,,N) là trung điểm của các cạnh (AD,,CD) và (P) là điểm nằm trên cạnh (BB’) sao cho (BP = 3PB’)(như hình vẽ dưới). Mặt phẳng (left( {MNP} right)) chia khối lập phương thành hai khối lần lượt có thể tích ({V_1},,,{V_2}). Biết khối có thể tích ({V_1}) chứa điểm (A). Tính tỉ số (frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}) – Sách Toán

17. Cho hình lập phương (ABCD.A’B’C’D’). Gọi (M,,N) là trung điểm của các cạnh (AD,,CD) và (P) là điểm nằm trên cạnh (BB’) sao cho (BP = 3PB’)(như hình vẽ dưới). Mặt phẳng (left( {MNP} right)) chia khối lập phương thành hai khối lần lượt có thể tích ({V_1},,,{V_2}). Biết khối có thể tích ({V_1}) chứa điểm (A). Tính tỉ số (frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ