17. Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}). Biết đồ thị hàm số (y = fleft( {{x^2} – 4x} right)) được cho như hình vẽ dưới đây. Hỏi hàm số (y = fleft( {{x^2} – 8left| x right| + 12} right)) có tất cả bao nhiêu cực trị? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ