1 mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.


 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình (i=52cos 2000t(mA))(t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 48 mA, điện tích trên tụ có độ lớn là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Điện tích cực đại trên tụ có độ lớn là: 

  ({{Q}_{0}}=frac{{{I}_{0}}}{omega }=frac{{{52.10}^{-3}}}{2000}={{26.10}^{-6}}(C)=26(mu C))
  Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có:

  (frac{{{i}^{2}}}{I_{0}^{2}}+frac{{{q}^{2}}}{Q_{0}^{2}}=1Rightarrow frac{{{48}^{2}}}{{{52}^{2}}}+frac{{{q}^{2}}}{{{26}^{2}}}=1Rightarrow left| q right|=10(mu C)={{1.10}^{-5}}(C)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ