1. Cho hàm số (fleft( x right)) và có (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực đại của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{{left| x right|}^3}} right) – left| x right|) là – Sách Toán

1. Cho hàm số (fleft( x right)) và có (y = f’left( x right)) là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực đại của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{{left| x right|}^3}} right) – left| x right|) là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ