1. Cho đồ thị hàm số (y = f’left( x right))như hình vẽ bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) có (5) điểm cực trị? – Sách Toán


DẠNG TOÁN CỰC TRỊ HÀM GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

1. Cho đồ thị hàm số (y = f’left( x right))như hình vẽ bên dưới. Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) có (5) điểm cực trị?

A. (2).

B. (3).

C. (4).

D. Vô số.

Lời giải

Hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) là hàm số chẵn.

Với (x > 0), (y = fleft( {left| x right| + m} right))( = fleft( {x + m} right)) có (y’ = f’left( {x + m} right)).

(y’ = f’left( {x + m} right) = 0)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x + m =  – 2\x + m = 1\x + m = 2end{array} right.)( Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  – m – 2\x =  – m + 1\x =  – m + 2end{array} right.).

Hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) có (5) điểm cực trị khi và chỉ khi (y = fleft( {left| x right| + m} right)) có hai điểm cực trị dương hay:

(left{ begin{array}{l} – m – 2 le 0\ – m + 1 > 0end{array} right. Leftrightarrow  – 2 le m < 1). 

Vậy có (3) giá trị nguyên của (m) để hàm số (y = fleft( {left| x right| + m} right)) có (5) điểm cực trị.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ