Phương trình mặt cầu có tâm (Ileft( {sqrt 5 ;3;9} right)) và tiếp xúc trục hoành là:

Chuyển đến thanh công cụ