Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc 1.1.1. Phục hồi kinh tế a. Nông nghiệp – Ban hành Chiếu khuyến nông đề giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. – Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế . b. Thủ […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ