Học Hoá học 11 Bài 46: Luyện tập Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Các định nghĩa Anđehit là hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –CH=O liên kết trực tiếp với gốc hidrocacbon hay nguyên tử H Xeton là hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >C=O liên kết  trực tiếp với 2 gốc hidrocacbon. Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ